A A

Online afspraken maken

De huisartsen maken het mogelijk om online afspraken te maken.

Er bestaat een mogelijkheid dat u niet altijd bij uw eigen huisarts terecht komt maar bij een waarnemend huisarts. I.v.m. vakanties, nascholingen of ziekte.

Online afspraak huisarts:

  • Een consult ( 1 klacht, 10 minuten)

Online afspraak assistente:

  • Hechtingen verwijderen
  • Wrattenspreekuur
  • Bloeddruk meten
  • Oren uitspuiten (graag 3 dagen van te voren druppelen met sla-olie)
  • Injectie( vit b12 of prikpil)

Online afspraak Praktijkondersteuner:

  • Oorpijn klachten
  • Keelpijn klachten
  • Huidproblemen
  • Verkoudheid

Mocht u vragen hebben kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente.

U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak graag direct in uw agenda.

Indien u niet op de afspraak verschijnt krijgt u een factuur voor het bedrag van € 10,-

Voor een spoed afspraak dient u telefonisch contact op te nemen met het centrum.

Privacywetgeving

Privacywetgeving en omgang met patiëntengegevens

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend zorgverlener (apotheker, huisarts, fysiotherapeut, logopedist, praktijkondersteuner) een dossier aanlegt. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, behandelingen en uw medicatie.

Beveiliging van uw gegevens

Uw zorgverlener en de verantwoordelijke binnen de instelling dragen er zorg voor dat uw dossier veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de apothekers- en doktersassistent, praktijkondersteuner, waarnemers en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners hebben een zelfstandig beroepsgeheim of een van uw arts en apotheker afgeleide geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze worden verwerkt. De algemene bewaartermijn is tien jaar maar de termijn kan ook langer zijn. Als een beroep wordt gedaan op het vernietigingsrecht (zie hieronder) kan de bewaartermijn korter zijn. Het kan voorkomen dat uw arts de gegevens langer dan tien jaar moet bewaren, bijvoorbeeld omdat hij alleen goede zorg kan bieden als de gegevens bewaard blijven. U kunt hierbij denken aan langlopende of terugkerende behandelingen, zoals bij chronische ziekten of erfelijke aandoeningen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van u uitgaan. Daarover kunt u met uw apotheker en arts afspraken maken. De Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BPOZ) heeft een aparte regeling voor het bewaren van dossiers die tijdens een BOPZ-opname zijn vervaardigd.Tot vijf jaar na het einde van deze opname mag het dossier niet worden vernietigd. Daarna mag dat wel, al wordt (ook door de Stichting Patiënten Vertrouwenspersonen) geadviseerd deze gegevens minstens tien jaar te bewaren. Afschriften van rechterlijke beslissingen, beschikkingen van de burgemeester tot dwangopname (IBS) en de bijbehorende geneeskundige verklaringen moeten echter vijf jaar na dagtekening worden vernietigd. Voor deze gegevens geldt derhalve een échte maximum-bewaartermijn. Academische ziekenhuizen mogen sommige gegevens, zoals de ontslagbrief, 15 jaar bewaren.

Recht op inzage en afschrift

U heeft er recht op uw gegevens in te zien conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. U kunt om een afschrift van uw gegevens verzoeken. Uw zorgverlener moet uw verzoek binnen vier weken honoreren, tenzij dit in strijd is met het privacybelang van een ander. Voor het verstrekken van afschriften mag hij een vergoeding vragen.

Recht op aanvulling, correctie en afscherming

Als u vindt dat de gegevens in uw dossier inhoudelijk onjuist zijn, kunt u de zorgverlener vragen deze te corrigeren. U kunt hem ook vragen een door u afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. U kunt, indien u prijs stelt op bewaring van de gegevens, uw arts of de verantwoordelijke verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen als u vindt dat deze feitelijk onjuist of niet relevant zijn. U hoort binnen vier weken of, en zo ja, in hoeverre aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht op verwijdering en vernietiging

U kunt uw arts of de verantwoordelijke vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Uw arts moet dit verzoek binnen drie maanden uitvoeren, tenzij hij aannemelijk maakt dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.